top of page
Performance with Royal Philharmonic Orchestra (2).jpg
Screen Shot 2021-10-08 at 1.31.01 AM.png

​莫扎特F大调协奏曲,KV.459  

莫扎特 D小调协奏曲,KV.466

 

莫扎特A大调协奏曲,KV.488

 

莫扎特C小调协奏曲,KV 491

 

贝多芬 C大调第一协奏曲 Op.15

贝多芬降B大调第二协奏曲,作品19

贝多芬 C小调第三协奏曲 Op.37

贝多芬 G大调第四协奏曲 Op.58

门德尔松 G 小调第一协奏曲 Op.25

A小调舒曼协奏曲 Op.54

李斯特降E大调第一协奏曲,S.124

勃拉姆斯 D 小调第一协奏曲 Op.15

柴可夫斯基降B小调第一协奏曲 Op.23

拉赫玛尼诺夫 C小调第二协奏曲 Op.18 ​

拉赫玛尼诺夫 D小调第三协奏曲 Op.30

拉威尔G大调钢琴协奏曲

普罗科菲耶夫降D大调第一协奏曲,作品10

 

普罗科菲耶夫 C大调第三协奏曲 Op.26

bottom of page